Main / Accreditation / Register of accredited programmes

Register of accredited programmes

Register of accredited programmes (as of 12.03.2024)


List of Accredited Programs, Russian Federation (pdf)

List of Accredited Programs, Foriegn Universities (pdf)

List of Accredited Secondary Vocational Education Programs (pdf)
Address of Yuri P. Pokholkov