Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Ulyanovsk Oblast

Ulyanovsk State Technical University

  1. Gorbokonenko Aleksandr Dmitrievich
  2. Grachev Aleksandr Evgenyevich
  3. Grachev Aleksey Evgenyevich
  4. Korolev Sergey Yakovlevich
  5. Magazinnik Lev Teodorovich
  6. Shishkin Vadim Viktorinovich
  7. Volkova Tatyana Anatolyevna

Total: 7
Address of Yuri P. Pokholkov