Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Republic of Tatarstan

Institute of economics, management and law

  1. Antonov Stanislav Alekseevich
  2. Antonova Irina Ilgizovna

Kazan (Volga) Federal University

  1. Kashapov Nail Faikovich

Kazan National Research University of Technology

  1. Dyakonov Sergey Germanovich

Kazan State Power Engineering University

  1. Mulyata Mwaku Webby

Kazan State Technical University named after A.N. Tupolev

  1. Degtyarev Gennady Lukich
  2. Gerasimov Yury Fedorovich
  3. Gorbunov Vladimir Aleksandrovich
  4. Gortyshov Yury Fedorovich
  5. Nasyrov Ilgiz Kutdusovich

Total: 10
Address of Yuri P. Pokholkov