Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Saratov Oblast

Saratov State Technical University

  1. Chebotarevsky Yury Viktorovich
  2. Dzhashidov Viktor Emmanuilovich
  3. Konusevich Vladimir Ilyich
  4. Koval Aleksandr Andreevich
  5. Pankratov Vladimir Mikhailovich

Total: 5
Address of Yuri P. Pokholkov