Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Nizhny Novgorod Oblast

Nizhny Novgorod State Technical University n. a. R.E. Alekseev

  1. Anisimov Aleksandr Nikolaevich
  2. Bobylev Vladimir Nikolaevich
  3. Dmitriev Sergey Mikhailovich
  4. Koshelev Oleg Sergeevich
  5. Mineev Valery Ivanovich
  6. Naidenko Valentin Vasilyevich
  7. Tishkov Konstantin Nikitich
  8. Zakharov Vasily Nikolaevich

Total: 8
Address of Yuri P. Pokholkov