Main / Central FD / Volga FD FD / List of members

List of members

Mari-El Republic

Volga State University of Technology

 1. Bobkov Nikolay Konstantinovich
 2. Kazarinov Sergey Vladimirovich
 3. Kurbanov Eldar Alikramovich
 4. Oschepkov Gennady Sergeevich
 5. Parfenov Anton Valeryevich
 6. Pavlov Aleksandr Ivanovich
 7. Polyanin Igor Aleksandrovich
 8. Romanov Evgeny Mikhailovich
 9. Shebashev Viktor Evgenyevich
 10. Smirnov Mikhail Yuryevich
 11. Steshina Lyudmila Aleksandrovna
 12. Voytko Petr Filippovich

Total: 12
Address of Yuri P. Pokholkov