Main / Central FD / Southern FD / List of members

List of members

Astrakhan Oblast

Astrakhan State Technical University

 1. Aleksanyan I. Yu.
 2. Berberova N. T.
 3. Bukin V. G.
 4. Bulgakov V. P.
 5. Dorokhov A. F.
 6. Esaulenko V. N.
 7. Ilyin A. K.
 8. Kagakov Yury Nikolaevich
 9. Korablin A. V.
 10. Kurylev A. S.
 11. Kuzmin A. Yu.
 12. Kvyatkovskaya I. Yu.
 13. Letichevskaya N. N.
 14. Lubenko V. N.
 15. Nabieva R. A.
 16. Nadeev A. I.
 17. Panasenko N. N.
 18. Pimenov Yury Timofeevich
 19. Pokusaev M. N.
 20. Protalinsky O. M.
 21. Rudenko Mikhail Fedorovich
 22. Selivanov N. V.
 23. Shishkina N. D.
 24. Sinelnikova A. V.
 25. Sinelschikov Evegny Vladimirovich
 26. Vinogradova S. V.
 27. Yakovleva P. V.

Total: 27
Address of Yuri P. Pokholkov