Main / Central FD / Southern FD / List of members

List of members

Volgograd Oblast

Volgograd State Technical University

 1. Androsyuk Evgenya Romanovna
 2. Bagmutov Vyacheslav Petrovich
 3. Briskin Evgeny Samuilovich
 4. Cherkasov Anatoly Vasilyevich
 5. Chugunov Aleksandr Aleksandrovich
 6. Grigoryev Evgeny Aleksandrovich
 7. Karaban Vasily Grigoryevich
 8. Khanov Gennady Valentinovich
 9. Kolmakov Vasily Iosifovich
 10. Komarov Yury Yakovlevich
 11. Kosov Oleg Dmitrievich
 12. Kucherov Viktor Grigoryevich
 13. Lukyanov Viktor Sergeevich
 14. Lysak Vladimir Ilyich
 15. Matlin Mikhail Markovich
 16. Mukiha Yury Petrovich
 17. Navrocky Valentin Aleksandrovich
 18. Novakov Ivan Aleksandrovich
 19. Pobedin Arkady Viktorovich
 20. Podlesnov Vladislav Nikolaevich
 21. Popov Yury Vasilyevich
 22. Revin Aleksandr Aleksandrovich
 23. Sadovnikov Vladimir Ivanovich
 24. Smolnikov Nikolay Yakovlevich
 25. Trukhanov Vladimir Mikhailovich
 26. Trykov Yury Pavlovich
 27. Tuzhikov Oleg Ivanovich
 28. Zyuban Nikolay Aleksandrovich

Total: 28
Address of Yuri P. Pokholkov