Main / Central FD / Southern FD / List of members

List of members

Republic of Adygea

Maikop State Technological University

 1. Artamonova Valentina Viktorovna
 2. Blyagoz Alik Mossovich
 3. Chich Saida Kazbekovna
 4. Chundyshko Vyacheslav Yuryevich
 5. Dahuzheva Zarina Ruslanovna
 6. Larionov Yury Mikhailovich
 7. Lunina Ludmila Viktorovna
 8. Meretukov Murat Aidamirovich
 9. Siyuhov Hazret Ruslanovich
 10. Skhalyakhov Anzaur Adamovich
 11. Tazova Zareta Talbievna

Total: 11
Address of Yuri P. Pokholkov